Regulamin

I.  Pojęcia


 


1. Platforma – serwis zarejestrowany pod domeną ekotlownia.pl oraz pozostałymi domenami przekierowującymi.


2. Właściciel, Producent - Firma Bolecki Bartłomiej Stróżyński, ul Żwirki i Wigury 24, 32-650 Kęty , NIP 549-212-12-25.


3. Administrator – osoba opiekująca się Platformą w imieniu Właściciela.


4. Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Platformy, zarówno posiadająca konto jak i nie.


5. Bramka – urządzenie umożliwiające współpracę sterownika pieca z Platformą.


6. Abonament- opłata dająca dostęp do całej funckjonalności Platformy


 


II. Postanowienia regulaminu.


 


1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników.


2. Użytkownik korzysta z Platformy tylko i wyłącznie na własne ryzyko, odpowiedzialność oraz koszt.


3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika powstałe w wyniku korzystania z Platformy, w szczególności:
– Czasowy brak dostępu do Platformy spowodowany siłą wyższą, koniecznością konserwacji, problemami technicznymi, problemami w działaniu sieci internet lub problemami ze sprzętem po stronie Użytkownika.
– Będące skutkiem udostępnienia przez Użytkownika swoich danych osobom nieupoważnionym.
– Utratę zgromadzonych na Platformie danych.
– Spowodowane działaniem innych Użytkowników.


4. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości w działaniu platformy oraz niezwłocznej naprawy wszelkich błędów i usterek.


5. Użytkownik zakładając konto na Platformie zobowiązuje się do podania adresu email, którego skrzynka odbiorcza będzie sprawdzana przynajmniej raz w tygodniu.


6. Konto może zostać usunięte jeśli w ciągu 6 miesięcy: użytkownik się nie logował, nie posiada abonamentu, urządzenie nie przesyłało danych. W takim przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów. 


7. Użytkownik zobowiązuje się używać sprzętu oraz oprogramowania zapewniającego możliwość prawidłowego korzystania z Platformy.


8. Użytkownik zobowiązuje się nie działać przeciwko Platformie oraz pozostałym Użytkownikom w sposób zabroniony przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie obniżać jakości oraz bezpieczeństwa działania Platformy, nie prowadzić za jej pośrednictwem własnej reklamy oraz nie umieszczać linków reklamujących inne produkty.


9. Właściciel lub Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkownika bez obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie. Użytkownik w pełni akceptuje takie zmiany.


10. Właściciel lub Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Platformy Użytkownikom łamiących obowiązujący regulamin łącznie z zablokowaniem Bramki, bez obowiązku wcześniejszego informowania Użytkownika o zamiarze wprowadzenia takiej blokady. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów.


11. Użytkownik ma prawo przetwarzać i publikować zgromadzone na Platformie dane bez konieczności uzyskania zgody Właściciela na takie działania, jednak w  godzi się na ich usunięcie na prośbę Właściciela.


III. Opłaty


1. Pełny dostęp do funkcjonalności Platformy możliwy jest tylko dla Użytkowników mających aktywny Abonament. W przypadku wygaśnięcia Abonamentu wszyscy Użytkownicy oraz w szczególności właściciel profilu któregoi Abonament wygasł nie będą mieli dostępu do danego profilu.
- Użytkownik sterownika BET oraz SPPv2 otrzymuje 1 rok abonamentu przy zakupie urządzenia. Opłata za każdy kolejny rok wynosi 35zł.
- Użytkownik sterownika "SPPv2L, SPPv2LH, ArgosPidPlus wraz z zakupem urządzenia otrzymuje darmowy 14 dniowy okres testowy. Opłata za dostęp przez pierwszy rok wynosi 120zł, każdy kolejny rok 35zł.
– Abonament zmniejszany jest codziennie o jeden dzień.
– Abonament nie będzie zmniejszany w chwili gdy platforma całkowicie nie funkcjonuje przez pełny dzień.


2. Abonament można przedłużyć w dowolnej chwili, wykupując go wyłącznie za pośrednictwem sklepu na stronie bolecki.pl. Abonamenty dostępne są za pośrednictwem tego linku http://bolecki.pl/pl/sterowniki_-_kotly/ttt


3. W przypadku trwałego i całkowitego zablokowania działania Platformy spowodowanego wyjątkowym niedbalstwem Właściciela, Użytkownik może zwrócić Bramkę do Producenta i otrzymać zwrot części kosztów zakupu.


– Dotyczy tylko Bramek w wersjach w których ich funkcjonalność ogranicza się wyłącznie do współpracy z Platformą.
– Zwrot rozpatrywany będzie tylko w przypadku urządzeń sprawnych technicznie, na podstawie dowodu zakupu . Za cenę wyjściową uznana będzie cena sprzedaży dla podmiotu pośredniczącego w sprzedaży urządzenia Użytkownikowi. W przypadku zakupu bezpośrednio u Producenta będzie to kwota z dowodu zakupu. W przypadku większej ilości pośredników i braku możliwości ustalenia pierwszego z nich przyjęta będzie najniższa cena obowiązująca pośredników w okresie w którym Użytkownik nabył Bramkę.
– Koszty związane z dostarczeniem Bramki do Producenta spoczywają na Użytkowniku.
– Za każdy miesiąc posiadania przez Użytkownika Bramki od ceny nabycia będzie odliczana 1/24 kwoty ustalonej w sposób opisany powyżej.
– Za każdy dzień dodatkowo wykupionego abonamentu będzie odliczana 1/365 część kwoty abonamentu.
– W przypadku wyjątkowego zużycia Bramki kwota ewentualnego zwrotu może zostać dodatkowo obniżona adekwatnie do stopnia zużycia.
– Użytkownik zostanie poinformowany o obliczonej końcowej kwocie zwrotu. W razie braku akceptacji tej kwoty Użytkownik może się odwołać do instytucji właściwych w świetle obowiązujących przepisów do rozstrzygania tego typu sporów. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika ze zwrotu wyliczonej w opisany powyżej sposób kwoty i zażądania przez niego zwrotu Bramki koszty transportu spoczywają na Użytkowniku.


14. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany głównej domeny Platformy.


15. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian brzmienia Regulaminu. Każdorazowo po dokonaniu zmian w brzmieniu Regulaminu Właściciel opublikuje Regulamin w nowym brzmieniu z podaniem daty, od której będą obowiązywać zmiany. Właściciel nie ma obowiązku informowania każdego Użytkownika z osobna o fakcie wprowadzenia zmian.


 


IV. Bezpieczeństwo i prywatność


 


1. Platforma korzysta z szyfrowania SSL, podczas logowania zwróć uwagę czy adres strony zaczyna od https a nie http.


2. Nigdy nie przekazuj osobom postronnym swoich poufnych danych, takich jak adres email, dane do logowania, unikalny numer urządzenia itp. Na mapce nie wskazuj dokładnego adresu pod którym mieszkasz bądź zainstalowane jest urządzenie.


3. Właściciel Platformy po dokonaniu rejestracji nigdy nie będzie Cię prosił o ponowne podanie Twoich poufnych danych bądź ich zaktualizowanie, nigdy nie otrzymasz linku w który należy kliknąć i podać swoje dane bądź pobrać jakikolwiek plik. Jeśli otrzymasz takiego maila bądź będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do otrzymanej wiadomości niezwłocznie poinformuj o tym Właściciela Platformy.


4. Podane przez Użytkownika dane wykorzystywane są tylko na potrzeby działania Platformy i prowadzenia statystyk. Dane nie będą przekazywane podmiotom.


5. Platforma jak w zasadzie każda inna strona www korzysta z plików cookie które zapisywane są na twoim komputerze. Zmień ustawienia przeglądarki jeśli sobie ich nie życzysz.


 


Data publikacji 26.10.2019

Copyright © ekotlownia.pl